Numer aktualny

Nr 5 (2020): Studia nad Bezpieczeństwem

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy,
Problemy bezpieczeństwa były i są nierozłączną częścią życia człowieka, ponieważ dotyczą głównie jego bytu i możliwości funkcjonowania w określonym środowisku lub świecie. Bez względu na to, czy problemy bezpieczeństwa postrzegano i definiowano, czy ich nie dostrzegano, to właśnie one determinowały poziom rozwoju cywilizacyjnego i są obecne współcześnie. Aktualnie, istotną sferą życia człowieka jest relatywnie nowa przestrzeń zwana wirtualną rzeczywistością. Jest to przestrzeń interakcji stworzona przez światową sieć komputerową, jaką jest Internet. Ta sztucznie wykreowana rzeczywistość, jako dodatkowy, niezwykle istotny dzisiaj obszar życia człowieka, niejako sytuuje nas pomiędzy dwoma światami: realnym i wirtualnym.

Artykuł J. Grubickiej pt. Wirtualna rzeczywistość – oksymoron kulturowy instrumentarium wolności otwierający zeszyt nr 5 jest próbą  interpretacji pojęcia wolności i jej aspektów oraz zagrożeń w Internecie. Na podstawie aktualnie obserwowanych zjawisk, a także bieżących wydarzeń wskazane zostały zagrożenia wynikające z powszechnej dostępności do publikacji opinii w sieci.

Zagrożenia biologiczne i kategorię zagrożeń, które mogą wywołać negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt czy roślin w trwających obecnie na świecie pandemiach aids czy covid podejmuje A. Urbanek.

Problematykę bezpieczeństwa ekologicznego przedstawia również M. Ziętarski w artykule: Zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego – próba systematyzacji w świetle badanych dokumentów. W swym artykule autor opisał zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego, które mają wpływ na zmiany klimatyczne i stanowią kluczowy trend w obszarze bezpieczeństwa XXI wieku.

Numer piąty czasopisma zawiera również tematy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa międzynarodowego, m.in.: z zakresu zagrożeń migracji, współpracy strukturalnej WPBIO Unii Europejskiej oraz kwestię stosunków NATO i UE. Zagadnienia te  poruszone zostały również w artykułach: G. Pietrka „Zagrożenia związane z migracją – punkt widzenia Polski i Unii Europejskiej”, A. Ciupińskiego „Państwa Europy Środkowej w stałej współpracy strukturalnej WPBIO Unii Europejskiej” oraz A. Kalyayeva, „Europejskie realia obrony zbiorowej: kwestie stosunków NATO i UE”.

Istotne elementy zagrożeń społecznych z punktu jednostki i narodu opisano w artykułach: K. Dubycha, N. Serohiny „Szara strefa rynku pracy i zatrudnienia na Ukrainie – zagrażający trend w bezpieczeństwie narodowym” oraz N. Serohiny, „Bezrobocie jako prawdziwe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA w latach wielkiej depresji: retrospektywa historyczna” oraz W. Walczaka „Korupcja i zasady praworządności – analiza krytyczna”.

A. Winnicki w artykule „Kształtowanie się modelu i roli służby dyżurnej w instytucjach policyjnych i jej obecne znaczenie w zainicjowaniu działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego na szczeblu lokalnym” zwraca uwagę na postrzeganie stanowiska dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji w jednostkach terenowych. Autor dostrzega coraz to donioślejszą rolę sprawowanej funkcji w strukturach jednostek na szczeblu lokalnym.

W artykule „Mnożniki zysku jako narzędzie zarządzania wynikiem finansowym” A. Kulikowskiej opisane zostały zagrożenia ekonomiczne oraz narzędzia rachunkowości zarządczej, służące zarządzaniu podstawowym ryzykiem działalności gospodarczej. Mnożniki zysku, m.in. pozwalają zarządzać przychodami i kosztami w warunkach niepewności otoczenia, niwelując negatywne jej skutki wpływu na efektywność.

Krzysztof Klimek, autor artykułu „(Nie)bezpieczeństwo i jego edukacyjne implikacje” zwraca uwagę na konieczność kształtowania umiejętności, postaw oraz zachowań pozwalających reagować w obliczu sytuacji stwarzających niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia, a także innych osób. Wiedza o zagrożeniach i umiejętnościach działania w przypadku wystąpienia zagrożeń pozwalają człowiekowi na tworzenie sobie (i innym) bezpiecznych warunków życia. Kolegium Redaktorskie pragnie wyrazić swoje najserdeczniejsze podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania kolejnego zeszytu Studia nad Bezpieczeństwem, a czytelników serdecznie zaprosić do sięgnięcia po numer piąty naszego czasopisma. Jesteśmy przekonani, że tematy, które poruszamy rozbudzą Państwa zainteresowanie i będziecie z niecierpliwością oczekiwali na kolejny nasz numer.

Kolegium Redakcyjne


Pełne wydanie [Full Issue]:
DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2020

SnB Nr 5 (2020) PDF

Artykuły [Articles]:

 1. Joanna Grubicka
  WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ – OKSYMORON KULTUROWY INSTRUMENTARIUM WOLNOŚCI [VIRTUAL REALITY – A CULTURAL OXYMORON INSTRUMENT OF FREEDOM]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2020.001

 2. Andrzej Urbanek
  ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE NATURALNEGO POCHODZENIA WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI BEZPIECZEŃSTWA – PRÓBA SYSTEMATYZACJI [BIOLOGICAL THREATS OF NATURAL ORIGIN IN TODAY’S SAFETY SPACE – AN ATTEMPT AT SYSTEMIZATION]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2020.002

 3. Grzegorz Pietrek
  ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z MIGRACJĄ – PUNKT WIDZENIA POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ [THREATS RELATED TO MIGRATION – POINT OF VIEW POLAND AND THE EUROPEAN UNION]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2020.003

 4. Krzysztof Klimek
  (NIE)BEZPIECZEŃSTWO I JEGO EDUKACYJNE IMPLIKACJE [(NO)SAFETY AND ITS EDUCATIONAL IMPLICATIONS]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2020.004

 5. Aldona Kulikowska
  MNOŻNIKI ZYSKU JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WYNIKIEM FINANSOWYM [PROFIT MULTIPLIERS AS A FINANCIAL RESULT MANAGEMENT TOOL]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2020.005

 6. Artur Winnicki
  KSZTAŁTOWANIE SIĘ MODELU I ROLI SŁUŻBY DYŻURNEJ W INSTYTUCJACH POLICYJNYCH I JEJ OBECNE ZNACZENIE W ZAINICJOWANIU DZIAŁAŃ POLICJI NA RZECZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO NA SZCZEBLU LOKALNYM [THE SHAPING OF THE MODEL AND ROLE OF THE DUTY SERVICE IN POLICE INSTITUTIONS AND ITS CURRENT IMPORTANCE IN INITIATING POLICE ACTION TO ENSURE INTERNAL SECURITY AT THE LOCAL LEVEL]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2020.006

 7. Andrzej Ciupiński
  PAŃSTWA EUROPY ŚRODKOWEJ W STAŁEJ WSPÓŁPRACY STRUKTURALNEJ WPBIO UNII EUROPEJSKIEJ [THE CENTRAL EUROPE COUNTRIES IN A PERMANENT STRUCTURED COOPERTION PSDC EUROPEAN UNION]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2020.007

 8. Nina Didenko, Viktor Tsugan
  ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ JAKO CZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO [DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATIONAS A FACTOR OF NATIONAL SECURITY]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2020.008

 9. Klavdia Dubych, Nataliia Serohina
  SZARA STREAFA RYNKU PRACY I ZATRUDNIENIA NA UKRAINIE – ZAGRAŻAJĄCY TREND W BEZPIECZEŃ STWIE NARODOWYM [THE SHADOW LABOUR AND EMPLOYMENT MARKET IN UKRAINE – THE THREATENING TREND TO ITS NATIONAL SECURITY]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2020.009

 10. Nataliia Serohina
  BEZROBOCIE JAKO PRAWDZIWE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO USA W LATACH WIELKIEJ DEPRESJI: RETROSPEKTYWA HISTORYCZNA [UNEMPLOYMENT AS A REAL THREAT TO THE NATIONAL SECURITY OF THE USA IN THE YEARS OF THE GREAT DEPRESSION: A HISTORICAL RETROSPECTIVE]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2020.010

 11. Waldemar Walczak
  KORUPCJA I ZASADY PRAWORZĄDNOŚCI – ANALIZA KRYTYCZNA [CORRUPTION AND PRINCIPLES OF THE RULE OF LAW – CRITICAL ANALYSIS]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2020.011

 12. Mateusz Ziętarski
  ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO – PRÓBA SYSTEMATYZACJI W ŚWIETLE BADANYCH DOKUMENTÓW [THREATS TO ENVIRONMENTAL SAFETY – AN ATTEMPT AT SYSTEMIZATION IN THE LIGHT OF DOCUMENTARY UNDERSTANDING]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2020.012

 13. Anatoliy Kalyayev
  EUROPEJSKIE REALIA OBRONY ZBIOROWEJ: KWESTIE STOSUNKÓW NATO I UE [EUROPEAN REALITIES OF COLLECTIVE DEFENCE: NATO AND EU RELATIONSHIP ISSUES]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2020.013