Nr 2 (2017)

Nr 2 (2017): Studia nad Bezpieczeństwem

Od Redakcji

„Współczesny człowiek narażony jest każdego dnia na różnego rodzaju zagrożenia, które w zależności od okoliczności i skali wystąpienia określonego zjawiska mogą przybrać rozmiar klęski żywiołowej czy też katastrofy. Powszechność skutków tego typu zdarzeń i sytuacji powoduje, że stają się one przedmiotem zainteresowania ważnej dziedziny bezpieczeństwa narodowego, jaką jest niewątpliwie bezpieczeństwo powszechne”. Takimi słowami rozpoczyna się artykuł dr hab. prof. nadzw. A. Urbanka pod tytułem „Tsunami – zagrożenie ekologiczne bezpieczeństwa powszechnego”, zamieszczony w  zeszycie 2 naszego czasopisma „Studia nad Bezpieczeństwem”. W numerze tym znajdziecie Państwo także tematy z zakresu bezpieczeństwa personalnego. Problematyka ta została poruszona w artykułach W. Czajkowskiego, J. Wąs-Gubały pt.: „Bezpieczeństwo personalne w perspektywie kulturowej”, A. Rychły-Lipińskiej pt.: „Model bezpieczeństwa jednostki we współczesnym zmieniającym się otoczeniu – wstępne rozważania”, A. Kamińskiej-Nawrot pt.: „Kontrola osobista – racjonalność ustawodawcy” oraz E. Matuskiej pt.: „Zagrożenia psychospołeczne związane z pracą”.

Numer drugi czasopisma zawiera również tematy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa międzynarodowego, a w szczególności bezpieczeństwo w stosunkach polsko-ukraińskich. Artykuł M. Ziętarskiego pt.: „Strategia MODUS VIVENDI, jako element wzmacniający bezpieczeństwo w stosunkach polsko-ukraińskich” przedstawia tzw. „zderzone” dwa podejścia – popierające zbliżenie Polski z Ukrainą oraz przeciwne – krytykujące. A. Stec w publikacji pt.: „Polska i Ukraina na tle zmian w układzie geopolitycznym” opisuje te dwa kraje, które łączy przeszło tysiącletnie sąsiedztwo oparte na podobnych doświadczeniach oraz historii. Autor, zwraca uwagę na fakt, iż oba kraje z racji położenia geograficznego znalazły się na styku rywalizacji mocarstw tj. Stanów Zjednoczonych i Chin oraz polityki prowadzonej przez Federację Rosyjską.

W numerze tym znajdziecie Państwo także artykuły dotyczące bezpieczeństwa informacji. J. Sadowski w artykule pt.: „Cybernetyczny wymiar współczesnych zagrożeń” zwraca uwagę na fakt, iż rośnie podatność państw na zagrożenia cybernetyczne, w tym zagrożenia typu terrorystycznego. Autor prezentując przykłady pokazuje, iż celem ataków stają się elementy infrastruktury krytycznej, systemy bankowe, uzbrojenia i kierowania państwem. Bezpieczeństwo informacji poruszane jest również w publikacjach M. Terebeckiego i M. Olkiewicza pt.: „Jakość zabezpieczeń informacji determinantą rozwoju bankowości internetowej” oraz M. Beskoty pt.: „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”.

Numer drugi wzbogacają publikacje S. Kozdrowskiego pt.: „Metody i zakres gromadzenia danych do statystyki policyjnej w II Rzeczypospolitej (1919-1934)” oraz I. Bienieckiego pt.: „Szkoła chorążych wojsk ochrony pogranicza w Kętrzynie i jej rola w przygotowaniu kadr dla obronności kraju w latach 1969-1991”.

Numer kończy recenzja książki J. i R. Pasztelańskich pt.: „Policjanci. Za cenę życia”, opracowana przez B. Sprengel i K. Ambrozy.

Serdecznie zapraszamy, do sięgnięcia po numer drugi naszego czasopisma, w którym każdy interesujący się tematyką związaną z bezpieczeństwem znajdzie interesujące dla siebie zagadnienie.

Kolegium Redakcyjne


Pełne wydanie [Full Issue]:
DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017

SnB Nr 2 (2017) PDF

Artykuły [Articles]:

 1. Wojciech Czajkowski, Jolanta Wąs-Gubała
  BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE W PERSPEKTYWIE KULTUROWEJ [PERSONAL SECURITY IN CULTURAL PERSPECTIVE]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.001

 2. Andrzej Urbanek
  TSUNAMI – ZAGROŻENIE EKOLOGICZNE BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO [TSUNAMI - AN ECOLOGICAL THREAT OF THE PUBLIC SAFETY]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.002

 3. Anna Rychły-Lipińska
  MODEL BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI WE WSPÓŁCZESNYM ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU – WSTĘPNE ROZWAŻANIA [THE MODEL OF HUMAN SECURITY IN THE TURBULENT ENVIRONMENT - PRELIMINARY CONSIDERATIONS]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.003

 4. Aneta Kamińska-Nawrot
  KONTROLA OSOBISTA – RACJONALNOŚĆ USTAWODAWCY [PERSONAL SEARCH - LEGISLATOR RATIONALITY]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.004

 5. Józef Sadowski
  CYBERNETYCZNY WYMIAR WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ [A CYBERNETIC DIMENSION OF THE CONTEMPORARY THREATS]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.005

 6. Stanisław Kozdrowski
  METODY I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH DO STATYSTYKI POLICYJNEJ W II RZECZYPOSPOLITEJ (1919–1934) [METHODS AND SCOPE OF THE DATA COLLECTION TO POLICE STATISTICS IN THE SECOND POLISH REPUBLIC (1919–1934)]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.006

 7. Mateusz Ziętarski
  STRATEGIA MODUS VIVENDI JAKO ELEMENT WZMACNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO W STOSUNKACH POLSKO-UKRAIŃSKICH [MODUS VIVENDI STRATEGY AS STRENGHTEN ELEMENT SECURITY IN THE POLISH-UKRAINIAN RELATIONS]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.007

 8. Ireneusz Bieniecki
  SZKOŁA CHORĄŻYCH WOJSK OCHRONY POGRANICZA W KĘTRZYNIE I JEJ ROLA W PRZYGOTOWANIU KADR DLA OBRONNOŚCI KRAJU W LATACH 1969–1991 [THE MILITARY SCHOOL OF TROOP BORDER PROTECTION IN KĘTRZYN AND ITS ROLE IN PREPARING STAFF FOR NATIONAL DEFENCE IN THE YEARS 1969–1991]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.008

 9. Andrzej Stec
  POLSKA I UKRAINA NA TLE ZMIAN W UKŁADZIE GEOPOLITYCZNYM [POLAND AND UKRAINE AGAINST THE BACKGROUND OF CHANGES IN THE GEOPOLITICAL SYSTEM]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.009

 10. Ewa Matuska
  ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE ZWIĄZANE Z PRACĄ [PSYCHOSOCIAL HAZARDS RELATED TO WORK]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.010

 11. Mariusz Terebecki, Marcin Olkiewicz
  JAKOŚĆ ZABEZPIECZEŃ INFORMACJI DETERMINANTĄ ROZWOJU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ [QUALITY OF INFORMATION SECURITY FOR DETERMINANTS DEVELOPMENT OF INTERNET BANKING]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.011

 12. Małgorzata Beskosty
  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI [INFORMATION SECURITY MANAGEMENT]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.012

 13. Bolesław Sprengel, Katarzyna Amrozy
  RECENZJA KSIĄŻKI, Joanna i Rafał Pasztelańscy, Policjanci. Za cenę życia [BOOK REVIEW, Joanna i Rafał Pasztelańscy, Policjanci. Za cenę życia]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.013