Nr 3 (2018)

Nr 3 (2018): Studia nad Bezpieczeństwem

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy,
z ogromną radością przekazujemy do Waszych rąk kolejny, już trzeci, numer czasopisma „Studia nad Bezpieczeństwem”, w którym podobnie jak i w  poprzednich numerach, znajdziecie Państwo tematy z zakresu szeroko pojmowanego bezpieczeństwa międzynarodowego, a także bezpieczeństwa informacji czy personalnego.

Obecne czasy niosą ze sobą ogromny ładunek różnorodnych zdarzeń, bowiem wiek XXI jest okresem wielkich przemian i ogromnego postępu w różnych sferach życia człowieka. W związku z nawarstwiającymi się zagrożeniami społecznymi i cywilizacyjnymi zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa wielu środowisk i grup społecznych. Dlatego też stylizacja bezpieczeństwa człowieka może znacznie pomóc w przeciwdziałaniu zagrożeniom. Uświadomienie rodzajów i możliwości zagrożeń, szeroko pojęta profilaktyka oraz racjonalne wychowanie we wszystkich możliwych płaszczyznach życia ludzkiego powinny przyczynić się do marginalizacji zjawisk kryzysowych i patologicznych”. Takimi słowami rozpoczyna się artykuł pod tytułem „Stylizacja bezpieczeństwa człowieka w środowisku społecznym” (Autor: A. Pieczywok), w którym opisano funkcjonowanie jednostki w wielu środowiskach i przestrzeniach społecznych, gdzie występują rozmaite zagrożenia. Zagrożenia, które z jednej strony mogą być splotem niekorzystnych sytuacji, nieszczęść, ale także mogą wynikać z celowego działania.

St. Zarobny w artykule pt. „Unia Europejska jako aktor nowocześnie pojmowanego bezpieczeństwa” porusza problematykę genezy procesu integracyjnego w Europie Zachodniej, a ściślej powstania Unii Europejskiej. Przedstawia jej genezę, proces ewolucyjny, funkcjonowanie oraz jej zadania od 1992 r., czyli od podpisania Traktatu w Maastricht, aż do dnia dzisiejszego. Autor, wskazuje, że głównym motorem napędowym UE w obszarze bezpieczeństwa europejskiego jest Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony.

Tryk w opracowaniu pt. „Terroryzm islamski w XXI wieku i jego nowe oblicze: państwo islamskie (ISIS, DAESH)” opisuje, że terroryzm może mieć różne podłoże. Bowiem zawsze znajdą się ludzie, którzy są gotowi – dla idei, przekonań religijnych czy celów polityczno-ekonomicznych – używać przemocy lub stosować groźby jej użycia. Autor podkreśla, że czasy, w których przyszło nam żyć, a zwłaszcza szybki postęp w technice informacyjnej sprawił, że terroryści mogą liczyć na tzw. szeroką widownię. Dzięki Internetowi oraz 24-godzinnym serwisom informacyjnym mają oni pewność, że ich przesłanie może trafić do maksymalnej liczby odbiorców, wywołując w nich stan zagrożenia, co sprawi, że wywrą wpływ na rządzących w poszczególnych krajach.

W tematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa międzynarodowego wpisuje się również artykuł dr M. Brylewa pt. „Kurdowie – naród podzielony pomiędzy czworo”, w którym Autor przybliża historię oraz sytuację Kurdów na Bliskim Wschodzie.

W obecnym numerze znajdziecie Państwo także opracowania poruszające kwestie prawne w różnych obszarach: „Prawa versus obowiązki tymczasowo aresztowanych w Polsce” (Autor: J. Nikołajew), „Prawne aspekty apolityczności Policji” (Autor: M. Kruk), „Obowiązki i ograniczenia funkcjonariuszy Policji w życiu prywatnym” (Autor: K. Forytarz).

W artykule pt. „Bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego. Ujęcie statystyczne i prawne” (Autorzy: J. Gierszewski, B. Bajorski) przedstawiono na podstawie danych statystycznych, że w Polsce co trzeci zabity na drodze to pieszy, podczas gdy w UE – co piąty. Jak wskazują Autorzy, pomimo starań administracji publicznej – polegających głównie na opracowaniu programów prewencyjnych, prowadzeniu cyklicznych akcji oraz podejmowaniu działań w ramach codziennych interwencji – sytuacja nie ulega radykalnej poprawie. Autorzy poszukują przyczyn takiego stanu rzeczy i wskazują obszary, które mogą pomóc w dalszej poprawie bezpieczeństwa pieszych.

W obecnym numerze znajdziecie Państwo opracowanie dotyczące bezpieczeństwa informacji. E. Matuska w artykule pt.: „Zarządzanie bezpieczeństwem cyfrowym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – aspekty personalne” zwraca uwagę na fakt, iż dziedziną, w której szczególnie należy zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych w biznesie, jest obszar procesów kadrowych oraz marketingowych związanych z relacjami z klientami. Opracowanie podejmuje kwestię oceny przygotowania sektora polskich MŚP do zarządzania cyberbezpieczeństwem w kontekście upowszechniania praktyk cyfrowych w procesach przekazywania i przetwarzania danych biznesowych oraz wyzwań nowej ustawy o ochronie danych osobowych (NUODO). Opisuje luki obszarowe, w tym luki kompetencyjne menadżerów i pracowników, w sferze odpowiedzialnej ochrony procesów gospodarczych przed zagrożeniami cyfrowymi.

Numer trzeci „Studiów nad Bezpieczeństwem”, to także tematyka dotycząca pełnieniu funkcji przez środki masowego przekazu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, w której masowa komunikacja jest niezbędnym elementem służącym opanowaniu paniki lub negatywnych emocji ludności, wskazaniu odpowiednich postaw wobec zaistniałej sytuacji lub udzieleniu pomocy. M. Beskosty w artykule pt. „Funkcje i rola mediów zarządzaniu kryzysowym” opisuje sposób w jaki media zmierzają do umacniania swojego wpływu i siły oddziaływania na społeczeństwo w coraz rozleglejszych sferach życia człowieka. Autorka podjęła próbę analizy roli mediów w procesie zarządzania kryzysowego, ich funkcji i znaczenia w warunkach wystąpienia stanów nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych.

 „Reagowanie ludności cywilnej w sytuacji kryzysowej w kontekście czynników psychologicznych”(Autorzy: G. Diemientiew, J. Brzezińska) opisuje jedną z najbardziej fundamentalnych potrzeb człowieka – potrzebę bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono badania dotyczące psychologicznych determinantów, decydujących o podejmowaniu przez ludność cywilną działań ratowniczych w sytuacji kryzysowej.

 Numer trzeci to także publikacje I. Bienieckiego pt.: „Szkoła podoficerów sanitarnych wojsk wewnętrznych w szczecinie i jej znaczenie w szkoleniu niższego personelu medycznego dla potrzeb wojsk ochrony pogranicza i korpusu bezpieczeństwa wewnętrznego w latach 1958–1966” oraz P. Pokwickiego pt. „Ewolucja oddziałów prewencji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji policji w latach 1990–2016”.

Serdecznie zapraszamy, do sięgnięcia po numer trzeci naszego czasopisma, w którym każdy interesujący się tematyką związaną z bezpieczeństwem znajdzie interesujące dla siebie zagadnienie. Jesteśmy przekonani, że tematy, które poruszamy rozbudzą Państwa zainteresowanie i będziecie z niecierpliwością oczekiwali na kolejny nasz numer.

Kolegium Redakcyjne

Pełne wydanie [Full Issue]:
DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018

SnB Nr 3 (2018) PDF

Artykuły [Articles]:

 1. Andrzej Pieczywok
  STYLIZACJA BEZPIECZEŃSTWA CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM [THE STYLIZATION OF PERSONAL SAFETY IN SOCIAL ENVIRONMENTS]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.001

 2. Jerzy Nikołajew
  PRAWA VERSUS OBOWIĄZKI TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH W POLSCE [RIGHTS VS OBLIGATIONS OF PEOPLE DETAINED IN CUSTODY IN POLAND]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.002

 3. Marek Brylew
  KURDOWIE – NARÓD PODZIELONY POMIĘDZY CZWORO [KURDS – A NATION DIVIDED INTO FOUR]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.003

 4. Ewa Matuska
  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM CYFROWYM W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW – ASPEKTY PERSONALNE [MANAGING CYBERSECURITY IN THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SECTOR – PERSONAL ASPECTS]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.004

 5. Janusz Gierszewski, Bogdan Bajorski
  BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO. UJĘCIE STATYSTYCZNE I PRAWNE [SAFETY OF PEDESTRIAN AS TRAFFIC PARTICIPANTS. STATISTICAL AND LEGAL OVERVIEW]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.005

 6. Ireneusz Bieniecki
  SZKOŁA PODOFICERÓW SANITARNYCH WOJSK WEWNĘTRZNYCH W SZCZECINIE I JEJ ZNACZENIE W SZKOLENIU NIŻSZEGO PERSONELU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB WOJSK OCHRONY POGRANICZA I KORPUSU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W LATACH 1958–1966 [THE MEDICAL NON-COMMISSIONED OFFICERS SCHOOL OF THE INTERIOR FORCES IN SZCZECIN AND ITS IMPORTANCE IN THE TRAINING OF LOW-LEVEL MEDICAL STAFF FOR THE BORDER DEFENSE FORCES AND FOR THE INTERIOR SECURITY CORPS IN THE YEARS 1958–1966]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.006

 7. Stanisław Zarobny
  UNIA EUROPEJSKA JAKO AKTOR NOWOCZEŚNIE POJMOWANEGO BEZPIECZEŃSTWA [THE EUROPEAN UNION AS AN ACTOR OF MODERN SAFETY]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.007

 8. Patryk Pokwicki
  EWOLUCJA ODDZIAŁÓW PREWENCJI ORAZ SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI W LATACH 1990–2016 [EVOLUTION OF POLISH RIOT POLICE BETWEEN 1990–2016]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.008

 9. Michał Kruk
  PRAWNE ASPEKTY APOLITYCZNOŚCI POLICJI [LEGAL ASPECTS OF POLICE POLITICAL NEUTRALITY]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.009

 10. Karolina Forytarz
  OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA FUNKCJONARIUSZY POLICJI W ŻYCIU PRYWATNYM [OBLIGATIONS AND RESTRICTIONS IN THE POLICE OFFICERS’ PRIVATE LIVES]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.010

 11. Paweł Tryk
  TERRORYZM ISLAMSKI W XXI WIEKU I JEGO NOWE OBLICZE: PAŃSTWO ISLAMSKIE (ISIS, DAESH) [ISLAMIC TERRORISM AND ITS NEW FACE: ISLAMIC STATE (ISIS, DAESH)]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.011

 12. Małgorzata Beskosty
  FUNKCJE I ROLA MEDIÓW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM [THE FUNCTIONS AND THE ROLE OF MEDIA IN CRISIS MANAGEMENT]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.012

 13. Grzegorz Diemientiew, Joanna Brzezińska
  REAGOWANIE LUDNOŚCI CYWILNEJ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ W KONTEKŚCIE CZYNNIKÓW PSYCHOLOGICZNYCH [RESPONSE OF CIVILIANS IN CRISIS SITUATION IN CONTEXT OF PSYCHOLOGICAL FACTORS]
  DOI: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.013